Nieuws

Agenda ALV SCBC Reeshof 2021

Datum: Maandag 22 februari 2021

Aanvang: 20.30 uur

Plaats: Teams

Agenda
1. Opening

2. Afmeldingen:
3. Goedkeuring verslag ALV 16 februari 2020* en behandeling actiepunten resulterende uit ALV 2020
4. Jaarverslag Voorzitter*
5. Jaarverslag Secretaris*
6. Jaarstukken Penningmeester*: behandeling en vaststellen
7. Jaarverslag Kascontrole door Kascommissie, Goedkeuring jaarstukken, Stemming
8. Oproep nieuw lid Kascommissie, vacant

9. Jaarverslag Algemene zaken*
10. Jaarverslag Ledenadministratie*
11. Jaarverslag Jeugdzaken*
12. Jaarverslag Technische Commissie*
13. Jaarverslag Toernooicommissie*
14. Bestuursverkiezing**:

  • Aftredend en niet herkiesbaar: ledenadministratie: Sandy Wolfs, als vervanger stellen wij voor: Jeroen Oprins**, Stemming
  • Aftredend conform rooster van aftreden en herkiesbaar: Penningmeester Koen Vissers**,  Stemming
  • Oproep kandidaat voor Vicevoorzitter, vacant

Pauze
15. Vaststellen begroting 2021*
16. Organisaties & Commissies
17. Behandeling ingebrachte agendapunten***
18. Vacatures
19. Rondvraag
20. Sluiting


* De stukken staan op de website gepubliceerd.
** Voor de genoemde bestuursfuncties kan eventuele aanmelding van tegenkandidaten geschieden tot uiterlijk 14 februari 2021 bij het secretariaat, voorzien van handtekeningen van tenminste 10% van stemgerechtigde leden, evenals een bereidverklaring van de gestelde kandidaat. Email: secretaris@scbcreeshof.nl
*** Agendapunten behoren door de leden uiterlijk 14 februari 2021 zijn ingebracht bij het secretariaat, stukken later ingebracht kunnen niet behandeld worden in de ALV. Email: secretaris@scbcreeshof.nl

« Terug

» Nieuws archief