SCBC Reeshof hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SCBC Reeshof houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SCBC Reeshof  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

1. Begripsbepaling

In dit document wordt verstaan onder:

 • SCBCReeshof: Zowel de vereniging Sportclub Reeshof (SC Reeshof) als Badmintonclub Reeshof (BC Reeshof) gevestigd te Tilburg. SC Reeshof is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40260342. BC Reeshof is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40259637.
 • Website: De verzameling van officieel door het SCBC Reeshof bestuur ingezette communicatiemiddelen, zoals de website van HCM, www.scbcreeshof.nl en overige sociale  netwerken waarop SCBC Reeshof een profiel heeft, waaronder Facebook en Instagram
 • Persoonsgegevens:  Betreft ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een individu ongeacht het type gegeven. Voor- of achternaam, (e-mail)adres zijn voorbeelden van Persoonsgegevens;
 • Verwerken: Betreft iedere handeling die betrekking heeft op een persoonsgegeven. Voorbeelden zijn het verzamelen, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen en aanpassen.
 • Lid: Zoals omschreven in de Statuten van SCBCReeshof.

2. Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door SCBC Reeshof verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie;
 • Contributieheffing/ bijdrageheffing;
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten door commissies.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SCBC Reeshof de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoon
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door SCBC Reeshof opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) in het systeem Sportlink.

Een lijst met  naam en telefoonnummers is beschikbaar voor onze contactpersonen en trainers/ begeleiders voor elke speelgroep. Deze lijst wordt enkel geraadpleegd wanneer daar de noodzaak toe bestaat bij het inlichten van een ouder/ familielid bijvoorbeeld bij blessures/ calamiteiten. Deze lijst wordt bewaard in de opbergkast in de sporthal achter slot en grendel.

3. Verwerking van persoonsgegevens van sponsors

Persoonsgegevens van sponsors worden door SCBC Reeshof verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven;
 • Administratieve doeleindes.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Sponsorcontract.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SCBC Reeshof de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Telefoon;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door SCBC Reeshof opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) in het systeem Sportlink.

4. Verwerking van persoonsgegevens van toernooideelnemers

Persoonsgegevens van toernooideelnemers worden door SCBC Reeshof verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Inning inschrijfgeld;
 • Administratieve doeleindes;
 • Informatieverstrekking via e-mail.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijving via badmintonnederland.toernooi.nl

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SCBC Reeshof de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoon
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door SCBC Reeshof opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) in het programma Toernooiplanner.

5. Verwerking van persoonsgegevens van jeugdkamp deelnemers

Persoonsgegevens van jeugdkamp deelnemers worden door SCBC Reeshof verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Inning inschrijfgeld;
 • Administratieve doeleindes;
 • Informatieverstrekking via e-mail.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijfformulier (schriftelijk).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SCBC Reeshof de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoon
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens;
 • Gezondheidsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door SCBC Reeshof opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) in het systeem Sportlink en op de server van de vereniging.

6. Beeldrecht

Tijdens de trainingen, wedstrijden en badminton gerelateerde activiteiten bij SCBC Reeshof worden regelmatig foto’s genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van de vereniging, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website en/of sociale media van SCBC Reeshof verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan dient dit schriftelijk of per e-mail aan de secretaris te worden gemeld.

7. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Lidmaatschap BadmintonNederland (bond)
 • Aanvragen subsidie bij Gemeente Tilburg
 • Organisatie toernooien via badmintonnederland.toernooi.nl

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

8. Bewaartermijn

SCBC Reeshof bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens is verplicht 7 jaar te bewaren na einde lidmaatschap (Datum uitschrijving + 7 jaar).

9. Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

10. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

11. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Al onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

12. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

13. Klachten en vragen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via secretaris@scbcreeshof.nl.